Algemene voorwaarden Onmisbaar Online

Algemene voorwaarden Onmisbaar Online


Versie: 22 november 2023


1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. Onmisbaar Online, de eenmanszaak van Mirjam May, gevestigd te Leiden, Kooilaan 41 L 5, onder KvK-nummer 88815323.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van Onmisbaar Online

afneemt. Met deze definitie wordt zowel Zakelijke klant als Consument bedoeld.

1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn

bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf.

1.5. Partijen: Onmisbaar Online en Klant.

1.6. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan Onmisbaar Online om een of meerdere

diensten te verlenen.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen (zoals bijvoorbeeld, maar

niet beperkt tot de overeenkomst op afstand en/of van opdracht).

1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Onmisbaar Online en

Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of

dienstverlening op afstand, zonder dat Onmisbaar Online en Consument tegelijk fysiek bij

elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de

overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor

communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).

1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht.

1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand.

1.11. Dag: kalenderdag.

1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Onmisbaar Online in staat

stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze

informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is

aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde

weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Voorbeelden van duurzame gegevensdragers: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s,

geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

1.13. Materiële drager: een fysieke gegevensdrager waar informatie kan worden

opgeslagen.

Voorbeelden van materiële dragers: een USB-stick, DVD, of CD.

1.14. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.15. Digitale dienst: een dienst die:

A. Klant in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te

slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen; of

B. voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie met

gegevens in digitale vorm die door Klant of door andere gebruikers van die dienst

worden geüpload of gecreëerd.

Voorbeeld van een digitale dienst: een online cursus.


2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

A. alle overeenkomsten tussen Onmisbaar Online en Klant;

B. de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (zoals bij het

doen van een aanbod);

C. eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking

gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager.

2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal Onmisbaar

Online vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene

Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of

andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk

overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.

2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

2.6. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is expliciet uitgesloten. Dat betekent dat

indien een opdracht verleend is met het oog op Mirjam May, zij de uitvoering van de

opdracht niet zelf hoeft te verrichten.

2.7. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent

dat, indien een opdracht met oog op Mirjam May is verleend, en Mirjam May komt te

overlijden, dat haar erfgenamen geen verplichting hebben om de belangen van Klant na

zijn overlijden te behartigen.


3. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke

omschrijving van de aangeboden diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Onmisbaar

Online niet.

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere

aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld, of indien het gaat om

digitale diensten. Digitale diensten zijn net zo lang af te nemen als ze aangeboden

worden.

3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan

vervalt het aanbod of de offerte.

3.5. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste tarief heeft

maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel

uur Onmisbaar Online nodig heeft om de dienst te verlenen, tenzij anders

overeengekomen.

3.6. Aan de geschatte uren voor een dienst en het daaruit voortvloeiende totale tarief

kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel

lager als hoger uitvallen. Onmisbaar Online factureert haar daadwerkelijk bestede uren.

3.7. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een

andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Onmisbaar Online begint met het

uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als

overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere

mondelinge afspraken binden Onmisbaar Online pas nadat deze schriftelijk door de

Onmisbaar Online zijn bevestigd.


4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard en Klant

heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door Onmisbaar Online bevestigd. In

het bijzonder geldt in geval van overeenkomsten op afstand dat Onmisbaar Online

Consument een bevestiging van de overeenkomst verstrekt op een duurzame

gegevensdrager. Dit moet Onmisbaar Online doen binnen een redelijke termijn na het

sluiten van de overeenkomst, of in ieder geval bij de levering van de producten, of voordat

de dienst wordt uitgevoerd. Deze bevestiging bevat de in art. 6:230m lid 1 BW genoemde

informatie, voor zover Onmisbaar Online deze niet voor het sluiten van de overeenkomst

op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt. Daarnaast bevat de bevestiging, voor

zover van toepassing, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en

de verklaring van Consument zoals genoemd in artikel 15.13.

4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag Consument de

overeenkomst ontbinden.

4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst alleen mogelijk de overeenkomst te

wijzigen of aan te vullen wanneer dat nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


5. Tarieven

5.1. Alle tarieven die Onmisbaar Online hanteert zijn in euro's en exclusief eventuele

overige kosten (zoals bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot: reiskosten). Tarieven

worden exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar

Consument.

5.2. Alle tarieven die Onmisbaar Online hanteert die op haar website staan vermeld of die

op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Onmisbaar Online te allen tijde wijzigen,

behalve:

A. wanneer de overeenkomst met Consument al tot stand gekomen is, of;

B. wanneer er nieuwe wettelijke regelingen van toepassing zijn.

5.3. Bij lopende overeenkomsten laat Onmisbaar Online een tariefwijziging uiterlijk één

maand van tevoren weten aan Klant.

5.4. Onmisbaar Online mag een meerprijs of haar uurtarief in rekening brengen indien zij

door omstandigheden die ten tijde van de offerte of het aanbod onbekend waren, meer of

aanvullend werk dient te verrichten dan was overeengekomen. Onmisbaar Online geeft

een opgave met de (geschatte) meerprijs. Heeft Klant bezwaar tegen de meerdere

werkzaamheden waarvoor de meerprijs geldt, dan heeft hij het recht om deze meerdere

werkzaamheden te weigeren. Klant moet dan alsnog de betaling van de oorspronkelijk

overeengekomen opdracht voldoen.


6. Betaling

6.1. Onmisbaar Online mag voorafgaand de uitvoering van haar diensten factureren.

6.2. Betaling in termijnen is alleen mogelijk als Onmisbaar Online dit aangeeft.

6.3. Betaling dient bij aankoop via de website per direct te worden voldaan. In geval de

betaling per factuur verloopt, dan moet de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum

worden voldaan. Uitzondering op de in de vorige zin genoemde factuurtermijn is als er

iets anders is overeengekomen.

6.4. De vergoeding die Onmisbaar Online aan Consument vraagt voor het gebruik van

een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor

Onmisbaar Online.

6.5. Zakelijke klant moet de betaling zonder opschorting of verrekening voldoen.

6.6. Indien Consument niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt hij

tweemaal door Onmisbaar Online in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14

dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

6.7. Indien Zakelijke klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt hij

éénmaal door Onmisbaar Online in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14

dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

6.8. Indien betaling door Klant uitblijft na de in een van twee vorige leden genoemde

betalingsherinneringen, dan is hij de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Onmisbaar

Online de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor

buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning

verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is

verstreken.

6.9. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en Klant heeft toegang

tot een online cursus, dan mag Onmisbaar Online de toegang tot deze online cursus

ontzeggen totdat Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.10. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van

betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Onmisbaar Online onmiddellijk

opeisbaar en mag Onmisbaar Online haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.


7. Uitvoering van opdrachten

Algemeen

7.1. Onmisbaar Online voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die

onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

7.2. Onmisbaar Online voert een opdracht naar eigen inzicht uit.

7.3. Klant dient instructies op te volgen die Onmisbaar Online geeft zodat zij de opdracht

naar haar inzicht kan uitvoeren.

7.4. Onmisbaar Online heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

Leveren van informatie, media, bescheiden en gegevens

7.5. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie, media, bescheiden en gegevens

waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor

correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan

Onmisbaar Online. Hieronder valt ook het verstrekken van toegang tot relevante

platformen en accounts die benodigd zijn voor Onmisbaar Online om de opdracht uit te

voeren.

7.6. Stelt Klant de gevraagde informatie, media, bescheiden en/of gegevens niet, niet

tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor

vertraging op, dan mag Onmisbaar Online haar werkzaamheden opschorten.

7.7. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie en/of gegevens niet, niet

tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

7.8. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter

beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.9. Klant zorgt er voor dat hij het aanleveren en/of uploaden van afbeeldingen, logo’s,

video’s, ontwerpen, en dergelijke, niet handelt in strijd met de intellectuele

eigendomsrechten van derden.

7.10. Het behoort niet tot de opdracht van Onmisbaar Online om onderzoek te doen naar

het bestaan van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie, gegevens,

media en bescheiden die Klant levert.

Derden

7.11. Onmisbaar Online mag haar werk uitbesteden aan derden.

7.12. Onmisbaar Online is niet aansprakelijk voor wijzigingen, fouten of gebreken in

producten of diensten van door of namens Klant ingeschakelde derden, ongeacht of deze

door Onmisbaar Online zijn geïntroduceerd.

7.13. Onmisbaar Online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

7.14. Onmisbaar Online deelt inloggegevens van Klant met derden waar zij haar werk aan

uitbesteedt. Onmisbaar Online onderwerpt deze derden ook aan de verplichtingen uit

artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.


8. Online cursus

Algemeen

8.1. Onmisbaar Online kan niet garanderen dat Klant resultaten behaalt door het volgen

van de online cursus.

8.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van een online cursus.

8.3. Het staat Onmisbaar Online vrij om de inhoud van een online cursus te wijzigen.

Beschikbaarheid

8.4. Een online cursus wordt pas voor Klant beschikbaar zodra de betaling ervan is

voldaan, of indien Klant in termijnen betaalt, wanneer de eerste termijn is voldaan.

8.5. Een online cursus blijft één jaar na aankoop beschikbaar. Indien na totstandkoming

van de overeenkomst blijkt dat het korter dan één jaar zal zijn, dan wordt de content uit

de cursus (indien mogelijk) op een andere manier gedeeld met Klant.

8.6. Onmisbaar Online kan niet garanderen dat een online cursus altijd en volledig

beschikbaar is. Onmisbaar Online kan gebruik maken van een derde partij voor het

weergeven van een videocursus. Onmisbaar Online heeft daarom geen invloed op

tijdelijke (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid door storingen of onderhoud door deze derde

partij.

8.7. Onmisbaar Online spant zich in om tijdig aan te kondigen wanneer er onderhoud of

aanpassingen worden uitgevoerd door de in vorig lid genoemde derde partij of door

haarzelf. Indien dit door de aard van de situatie niet lukt, is Onmisbaar Online niet

aansprakelijk voor de schade die hieruit ontstaat bij Klant.

8.8. Klant dient een storing te melden bij Onmisbaar Online.

Online community

8.10. Indien een cursus een online community bevat, dan dient Klant zich aan de

volgende regels te houden:

A. Klant plaatst geen spam of berichten in strijd met de openbare orde of zeden..

B. Klant deelt geen informatie uit de online cursus met derden. Hiermee wordt ook

bedoeld informatie die andere deelnemers vrijgeven in de online community.

8.11. Onmisbaar Online mag te allen tijde communicatie of gedeelde informatie door

Klant verwijderen zonder nader bericht, wanneer de inhoud van deze communicatie of

informatie het verwijderen ervan rechtvaardigt. Een voorbeeld van wanneer dit

gerechtvaardigd is, is in geval van vorig lid sub A.

Coaching calls

8.12. Indien een online cursus behoort bij een coaching traject en de combinatie van de

online cursus en het coaching traject ook coaching calls bevat, dan moet Klant deze

coaching calls op eigen initiatief inplannen met Onmisbaar Online.

8.13. De coaching calls moeten binnen de duur van het coaching traject ingepland

worden.

8.14. Het inplannen van de coaching calls gaat op eigen initiatief van Klant. Klant heeft

geen recht op (gedeeltelijke) restitutie wanneer Klant de coaching calls niet inplant.

Heeft Klant het overeengekomen (termijn)bedrag nog niet betaald, dan blijft Klant deze

verschuldigd.

Gastsprekers

8.15. Wanneer een online cursus gastsprekers bevat, dan is Onmisbaar Online niet

aansprakelijk voor de inhoud die deze gastsprekers mededelen aan Klant.

Bereikbaarheid

8.16. Klant kan Onmisbaar Online via Telegram bereiken omtrent de online cursus en/of

de combinatie van een online cursus en een coaching traject. Onmisbaar Online spant

zich in om op werkdagen binnen 48 uur te reageren.

Gevolg beëindiging overeenkomst

8.17. Wanneer de overeenkomst tussentijds beëindigd wordt door een van Partijen, dan

ontzegt Onmisbaar Online de toegang tot de online cursus.


9. Nakoming / (non)-conformiteit digitale diensten

9.1. Digitale diensten moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval

wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit,

compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst.

9.2. Klant kan zich niet beroepen op dat een digitale dienst niet aan de overeenkomst

voldoet indien Klant bij het sluiten van de overeenkomst er uitdrukkelijk van in kennis

werd gesteld dat een specifiek kenmerk van de digitale dienst afweek van de redelijke

verwachtingen van Klant en Klant die afwijking bij het sluiten van de overeenkomst

uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.

9.3. In geval dat een digitale dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Klant

alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor Onmisbaar

Online. Klant dient Onmisbaar Online eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn

voor nakoming te geven.

9.4. Klant heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor

Onmisbaar Online onevenredige kosten met zich brengt.

9.5. In geval dat een digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft

Consument, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te

verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht

de overeenkomst te ontbinden. Deze rechten heeft Consument in de volgende gevallen:

A. Beantwoording aan de overeenkomst als bedoeld in artikel 9.4 is onmogelijk of

onevenredig;

B. Onmisbaar Online komt de overeenkomst niet kosteloos na voor Klant nadat Klant

Onmisbaar Online in gebreke heeft gesteld zoals genoemd in artikel 9.3;

C. Er blijkt een gebrek te zijn, ondanks de poging van Onmisbaar Online om de

digitale dienst te laten beantwoorden aan de overeenkomst;

D. Het gebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van

de overeenkomst gerechtvaardigd is;

E. Onmisbaar Online heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij

de digitale dienst niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast

voor Klant aan de overeenkomst kan laten beantwoorden;

F. Onmisbaar Online heeft verklaard de digitale dienst niet te leveren.

9.6. Consument mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden in de volgende gevallen:

A. Vorig lid sub F;

B. Wanneer Partijen zijn overeengekomen, of uit de omstandigheden rond het sluiten

van de overeenkomst duidelijk blijkt, dat een specifiek leveringstijdstip essentieel

is voor Consument en Onmisbaar Online verzuimt de digitale dienst vóór of op dat

tijdstip te leveren.

9.7. Consument moet de overeenkomst schriftelijk ontbinden.

9.8. Indien Consument de overeenkomst ontbindt of Onmisbaar Online haar prijs dient te

verminderen omdat de digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt

Onmisbaar Online Consument alle verschuldigde betalingen terug binnen 14 dagen vanaf

de datum waarop Onmisbaar Online in kennis is gesteld van de beslissing van Consument

om zich te beroepen op het recht van prijsvermindering dan wel op ontbinding van de

overeenkomst.


10. Abonnementen

10.1. Een abonnement is een voortdurende dienst die Onmisbaar Online op maandelijkse

basis factureert.

10.2. De betaling voor een abonnement wordt telkens voorafgaand de maand

gefactureerd.

10.3. Hoelang het abonnement duurt, wordt in het aanbod vermeld of in een aparte

overeenkomst.

10.4. Een abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd met de originele periode

waarvoor het was aangegaan.

11. Feedbackrondes

11.1. Wanneer de opdracht bestaat uit het doen van social media management, dan

hanteert Onmisbaar Online één feedbackronde.

11.2. De feedbackronde vindt plaats nadat de concepten van de content zijn klaargezet in

Trello.

11.3. De feedbackronde ziet op de concepten van de content die Onmisbaar Online heeft

gemaakt.

11.4. Klant heeft 5 werkdagen de tijd om feedback te geven. Deze feedback wordt waar

mogelijk verwerkt tot een definitieve versie.

11.5. Indien Klant niet binnen 5 werkdagen reageert op de concepten, dan worden de

concepten als definitieve versies beschouwd. Het recht op de feedbackronde is daarmee

vervallen.

11.6. Indien Klant een extra feedbackronde wenst, dan mag Onmisbaar Online een

meerprijs in rekening brengen voor het meerwerk wat zij doet.


12. Verzetten van afspraken / no show

12.1. Onder afspraken worden in dit artikel verstaan: (online) bijeenkomsten die benodigd

zijn voor Onmisbaar Online om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Hieronder

vallen ook coaching calls uit een coaching traject.

Klant

12.2. Klant kan een afspraak tweemaal verzetten.

12.3. Wanneer Klant en Onmisbaar Online een afspraak hebben gepland indien

Onmisbaar Online social media management voor Klant doet, en Klant verzet een

afspraak, dan moet die afspraak verzet worden naar een datum binnen 2 weken na de

originele afspraak.

12.4. Indien Klant niet op een afspraak verschijnt (no show), dan heeft Klant geen recht

op (gedeeltelijke) restitutie. Wanneer Klant nog niet heeft betaald, dan blijft Klant bij no

show het geheel overeengekomen (termijn)bedrag verschuldigd.

Onmisbaar Online

12.5. Het staat Onmisbaar Online vrij om een afspraak te verzetten, zonder

schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Zakelijke klant.


13. Geheimhouding

13.1. Onmisbaar Online is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie

die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk

geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de

aard van de informatie. Inloggegevens zijn een voorbeeld van vertrouwelijke informatie.

13.2. Geheimhouding geldt niet indien:

A. de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is;

B. de informatie niet vertrouwelijk is;

C. de informatie niet gedurende de overeenkomst bekend gemaakt is;

D. de informatie op andere wijze door Onmisbaar Online is verkregen.

13.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd

aan Onmisbaar Online. Onmisbaar Online is in dit geval geen schadevergoeding

verschuldigd aan Klant. Daarnaast kan Klant de overeenkomst niet ontbinden.


14. Overmacht

14.1. Onmisbaar Online hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen

indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de

verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet

uitsluitend: brand, ongevallen, softwarestoringen, computerstoringen, storingen bij social

media, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

14.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Onmisbaar Online op de hoogte gesteld van

de overmachtsituatie.

14.4. In geval van overmacht, zoekt Onmisbaar Online samen met Klant een passende

oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

14.5. In geval van overmacht is Onmisbaar Online niet tot vergoeding van schade

gehouden.

14.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten vanwege een pandemie of

epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet

in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag Onmisbaar Online de schade die zij

lijdt door de verzetting in rekening brengen.

14.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke

ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

14.8. Ingeval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te

schorten, tenzij anders overeengekomen.

15. Herroepingsrecht


Algemeen

15.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen te

herroepen.

15.2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

15.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit

door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere

ondubbelzinnige wijze aan Onmisbaar Online.

15.4. Onmisbaar Online stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig

mogelijk een ontvangstbevestiging.

15.5. Onmisbaar Online vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14

dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt, met inbegrip van

leveringskosten.

15.6. Onmisbaar Online maakt voor betalingen bedoeld in artikel 15.5 gebruik van

hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk

met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten

heeft.

15.7. Onmisbaar Online is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 15.5 niet verplicht

bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van

de door Onmisbaar Online aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of

standaardlevering heeft gekozen.

15.11. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij Consument.

Uitzonderingen

15.12. Het herroepingsrecht geldt niet voor Zakelijke klant.

15.13. Consument heeft geen herroepingsrecht indien het aanbod volledig bestaat uit

digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, de nakoming van de

overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van Consument, Consument

heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht en Onmisbaar Online een

bevestiging heeft verstrekt zoals vermeld in artikel 4.2.


16. Tussentijdse beëindiging

Opzegging

16.1. Partijen mogen de overeenkomst tussentijds door opzegging beëindigen. Voor de

volgende diensten geldt het volgende:

A. Abonnementen / Social media management

één maand opzegtermijn.

Voorbeeld: Wordt er op 16 oktober opgezegd, dan geldt de overeenkomst t/m 30

november.

B. Online cursus / Coaching traject / Content creatie

Er kan per direct opgezegd worden.

Indien de opzeggende partij de hoedanigheid heeft van Consument, dan wordt artikel 15

in acht genomen.

16.2. Onmisbaar Online behoudt, indien het herroepingsrecht niet (meer) van toepassing

is, in geval van opzegging van een overeenkomst door Klant, aanspraak op het volgende

bij de volgende diensten:

A. Abonnementen / Social media management

betaling t/m de opzegtermijn is verlopen.

B. Online cursus / Coaching traject

betaling van het aantal maanden naar rato die door Klant zijn afgenomen.

Voorbeeld: bevat de online cursus / het coaching traject 4 maanden, en zegt

Onmisbaar Online in de 2e maand op, dan behoudt Onmisbaar Online aanspraak op

50% van de betaling. Conform artikel 8.17 wordt Klant de toegang tot de online

cursus na opzegging ontzegd.

Bevat een coaching traject een online cursus, dan geldt de duur van het coaching

traject als leidraad van het aantal maanden waarmee gerekend moet worden.

Voorbeeld: bevat een coaching traject een online cursus en heeft het coaching traject

een duur van 4 maanden en de online cursus een duur van 12 maanden, en

Onmisbaar Online zegt tijdens de 2e maand op, dan behoudt Onmisbaar Online

aanspraak op 50% van de betaling. Conform artikel 8.17 wordt Klant de toegang tot

de online cursus na opzegging ontzegd.

C. Content creatie

de reeds gemaakte uren en gemaakte onkosten.

16.3. Onmisbaar Online behoudt in geval van opzegging van een overeenkomst door

haarzelf, aanspraak op het volgende bij de volgende diensten:

A. Abonnementen / Social media management

betaling t/m de opzegtermijn is verlopen.

B. Online cursus / Coaching traject

betaling van het aantal maanden naar rato die door Klant zijn afgenomen.

Voorbeeld: bevat de online cursus / het coaching traject 4 maanden, en zegt

Onmisbaar Online in de 2e maand op, dan behoudt Onmisbaar Online aanspraak op

50% van de betaling. Conform artikel 8.17 wordt Klant de toegang tot de online

cursus na opzegging ontzegd.

Bevat een coaching traject een online cursus, dan geldt de duur van het coaching

traject als leidraad van het aantal maanden waarmee gerekend moet worden.

Voorbeeld: bevat een coaching traject een online cursus en heeft het coaching traject

een duur van 4 maanden en de online cursus een duur van 12 maanden, en

Onmisbaar Online zegt tijdens de 2e maand op, dan behoudt Onmisbaar Online

aanspraak op 50% van de betaling. Conform artikel 8.17 wordt Klant de toegang tot

de online cursus na opzegging ontzegd.

C. Content creatie

de reeds gemaakte uren en gemaakte onkosten.

Ontbinding

16.4. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet

in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard

of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De

tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn

gegeven te worden om na te komen, behalve als de nakoming blijvend of tijdelijk

onmogelijk is.

16.5. Onmisbaar Online behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst door één

van Partijen op grond van vorig lid altijd aanspraak op betaling conform lid 3 van dit

artikel.

16.6. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van artikel 16.4, en Klant op

moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft

ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Schadevergoeding

16.7. Onmisbaar Online hoeft Zakelijke klant geen schadevergoeding te betalen wanneer

zij een overeenkomst met hem ontbindt of opzegt.


17. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten

17.1. Onmisbaar Online is alleen aansprakelijk voor schade die aan Onmisbaar Online is

toe te rekenen.

17.2. Onmisbaar Online is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Consument

gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

17.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat

de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.


18. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klant

Vrijwaringen

18.1. Zakelijke klant vrijwaart Onmisbaar Online ter zake van aanspraken van derden, die

stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door

Onmisbaar Online ten behoeve van Zakelijke klant zijn uitgevoerd.

18.2. Zakelijke klant vrijwaart Onmisbaar Online voor aanspraken door derden met

betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Zakelijke klant

verstrekte informatie, bescheiden, media en/of gegevens, die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

18.3. Onmisbaar Online is alleen aansprakelijk voor schade die Zakelijke klant lijdt indien

deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

18.4. Indien Onmisbaar Online aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts

aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de

overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:

A. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene

Voorwaarden;

B. redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Onmisbaar Online aan

de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Onmisbaar Online

toegerekend kunnen worden;

C. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

Zakelijke klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of

beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

18.5. Onmisbaar Online is niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet

in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van

Onmisbaar Online. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade,

gederfde winst of schade aan derden.

18.6. Indien Onmisbaar Online aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het

bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald

en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het

schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1. Onmisbaar Online behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders

overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het

intellectueel eigendomsrecht.

19.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Onmisbaar Online de door Onmisbaar Online vervaardigde werken te verveelvoudigen,

openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders

overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. Onder

vervaardigde werken wordt verstaan: teksten, foto’s, video’s, visuals en inhoud van

cursussen.

19.3. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Onmisbaar Online

vervaardigde werken blijven bij Onmisbaar Online en worden niet overgedragen aan

Klant.

19.4. Teksten, foto’s, video’s en andere visuals mogen door Klant worden

aangepast/bewerkt. Onmisbaar Online is in dit geval alleen niet aansprakelijk voor

schade die wordt opgelopen door Klant of voor het niet behalen van gewenste resultaten.

19.5. Het is Klant niet toegestaan om enig intellectueel eigendomsrecht of licentie uit

een met Onmisbaar Online gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve

indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Onmisbaar Online

schriftelijk toestemming geeft.

19.6. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het

Klant zonder voorafgaande toestemming van Onmisbaar Online niet toegestaan door

Onmisbaar Online vervaardigde werken te gebruiken of verder te laten uitwerken, en de

licentie komt te vervallen:

A. indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een

andere manier in gebreke is;

B. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 15 of 16;

C. in geval van faillissement van Klant, tenzij de intellectuele

eigendomsrechten volledig aan Klant zijn overgedragen.

19.7. Onmisbaar Online behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Klant,

om door haar vervaardigde teksten, foto’s, video’s en andere visuals zelf te gebruiken

voor haar online portfolio (zoals op social media en haar eigen website), haar offline

portfolio, eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en andere manieren van

zelfpromotie. Uitzondering is wanneer Klant hier uitdrukkelijk van tevoren bezwaar tegen

maakt.


20. Klachten

20.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd

nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij Onmisbaar Online.

20.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld,

dan kan Klant geen beroep meer doen op prijsvermindering, ontbinding van de

overeenkomst of op een schadevergoeding.

20.3. Onmisbaar Online beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen,

gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere

verwerkingstijd vraagt, dan laat Onmisbaar Online binnen 14 dagen na ontvangst van de

klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

20.4. Klant moet Onmisbaar Online in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht

in onderling overleg op te lossen.

20.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


21. Overige bepalingen

21.1. Op de rechtsverhouding tussen Onmisbaar Online en Klant is het Nederlands recht

van toepassing.

21.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

21.3. Onmisbaar Online is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze

voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Onmisbaar Online

zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

21.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de

wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

21.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze

algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

21.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in

overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.


Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping


Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.


Aan:

Onmisbaar Online

Kooilaan 41

2315 EB Leiden

info@onmisbaaronline.nl


Ik/Wij (*) deel/delen (*) Onmisbaar Online hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst

betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)

herroep/herroepen (*)


Besteld op (*)/Ontvangen op (*)


Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)


Handtekening van consument(en)


[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.